MOTOS I BICICLETES PRATS S.L. ( d’ara endavant Motos Prats ) amb domicili en l’Av. Montserrat, 55 – 17480 ROSES ( Girona ) i amb CIF B17665910 posa a disposició en el seu lloc web www.motosroses.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen exclusivament l’ús del lloc web de MOTOS PRATS per part dels USUARIS que accedeixin a aquest.

Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI en el lloc web MOTOS PRATS en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet, no podent l’USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

L’accés al lloc web de MOTOS PRATS implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre íntegrament.

L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei ja respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA

El lloc web de MOTOS PRATS ha estat realitzat d’una banda, amb la finalitat de posar a la disposició de tercers informació sobre les seves activitats i per l’altre, posar a la disposició dels usuaris la possibilitat de contactar amb MOTOS PRATS per a sol·licitar informació addicional.

SEGONA - CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS
 • L’ús del lloc web de MOTOS PRATS no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, tret que aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades d’articles existents en MOTOS PRATS on caldrà registrar-se facilitant les seves dades, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc.
  Expressament MOTOS PRATS prohibeix els següents:
  • Realitzar accions que puguin produir en el lloc web a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de mal als sistemes de MOTOS PRATS a tercers.
  • Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (spamming) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (mail bombing).
 • MOTOS PRATS podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.
TERCERA - CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per: 3.1.- MOTOS PRATS utilitzant fonts internes i externes de tal manera que MOTOS PRATS únicament es fa responsable pels continguts elaborats de manera interna. 3.2.- MOTOS PRATS es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web.

CUARTA - RESPONSABILITAT
 • MOTOS PRATS en cap cas serà responsable de:
  • Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
  • De la producció de qualsevol mena de mal que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar en el lloc web.
 • MOTOS PRATS es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de manera discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, MOTOS PRATS col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.
CINQUENA - DRETS D'AUTOR I MARCA

MOTOS PRATS informa que el lloc web www.motosroses.com, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de MOTOS PRATS. MOTOS PRATS utilitza fonts externes per a l’elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix enllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació de les referides referències.

SISENA - JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Figueres renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

SETENA

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. MOTOS PRATS podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de MOTOS PRATS.