Condicions

Les nostres condicions generals per al lloguer de motos estan classificades en diverses seccions.

Ús del vehicle
 • L’Arrendatari es compromet a utilitzar i conduir el Vehicle d’acord amb les normes bàsiques de conducció i circulació, i conforme a les especificacions d’ús de la mena de Vehicle.
 • L’Arrendatari es compromet a no utilitzar el Vehicle i/o no deixar que el mateix sigui utilitzat en les següents suposats
  • Transport remunerat de passatgers.
  • Empènyer o remolcar qualsevol vehicle o qualsevol altre objecte, rodant o no.
  • Participar en competicions, oficials o no; així com realitzar proves de resistència de materials, accessoris o productes (excepte autorització expressa de l’Arrendador).
  • Conduir el Vehicle sota els efectes de l’alcohol, narcòtics o qualsevol altre tipus de substàncies estupefaents.
  • Transport de mercaderies que infringeixin la Llei o les disposicions legals vigents, o amb finalitats il·lícits.
  • Transport de passatgers en número superior a l’autoritzat i indicat en el Permís de Circulació i/o Fitxa d’Inspecció Tècnica del Vehicle.
  • Transport de mercaderies en pes, quantitat i/o volum superior a l’autoritzat en el Permís de Circulació i/o la Fitxa d’Inspecció Tècnica del Vehicle.
  • Transport de mercaderies inflamables i/o perilloses, així com productes tòxics nocius i/o radioactius.
  • Transport d’animals vius (a excepcions de mascotes i/o animals de companyia, prèvia autorització per part de l’Arrendador).
  • Amb baca, portaequipatges o similar que no sigui el subministrat per l’Arrendador.

   

 • Només estan autoritzades a conduir el Vehicle la persona o persones identificades i acceptades per l’Arrendatari en el contracte de lloguer i/o qualsevol annex a aquest, amb la condició que hagin complert 16 anys en el cas de vehicles de 50 cc o 21 anys en el cas de vehicles de més de 50 cc i siguin titulars i estiguin en possessió del permís de conduir vàlid i en vigor. En concret, els arrendataris hauran de tenir prèviament la preceptiva autorització administrativa (Permís i Llicència), havent de canviar els permisos per a conduir expedits a l’estranger quan així ho prevegi la legislació vigent. L’arrendatari estarà obligat a exhibir la citada documentació a l’arrendador abans de formalitzar el contracte de lloguer.
 • L’Arrendatari es compromet a mantenir el Vehicle tancat quan no l’utilitzi (mitjançant l’ús dels dispositius que l’Arrendador li lliura a aquest efecte) i a conservar els documents d’aquest.
 • L’Arrendatari es compromet a tenir el vehicle adequadament estacionat i custodiat quan no l’utilitzi.
 • Queda expressament prohibit a l’Arrendatari cedir, llogar, hipotecar, pignorar, vendre o de qualsevol manera donar en garantia: El Vehicle, el contracte de lloguer, les claus, la documentació, l’equipament, les eines i/o els accessoris del Vehicle i/o qualsevol part o peça d’aquest; o tractar l’anterior de manera que causi perjudici a l’Arrendador.
 • És obligació de l’Arrendatari detenir al més aviat possible el Vehicle quan, estant en marxa, s’il·luminin els instruments o qualsevol dels testimonis que detecten una anomalia de funcionament del Vehicle o quan percebi signes externs que indiquin avaria o mal funcionament d’aquest. En aquest cas l’Arrendatari haurà de contactar amb l’Arrendador o amb la Companyia d’Assistència en carretera concertada, en el seu cas, per l’Arrendador, i només amb aquesta. Només s’acceptaran càrrecs per compte d’altri a aquesta Companyia d’Assistència en els casos d’urgència i quan l’Arrendador els hagués autoritzat expressament.
 • Està prohibida la utilització del vehicle fora de l’àrea urbana o en autopista/autovia. Fora d’aquest àmbit de la ciutat o en autopista no està cobert per l’assegurança de responsabilitat civil obligatori. En el cas que s’incompleixi aquest apartat l’Arrendatari serà l’únic responsable dels perjudicis que es poguessin derivar en el vehicle, en el propi conductor, en la persona del segon passatger o acompanyant o en tercers o en l’Arrendadora.
 • El Arrendatari pot optar per pagar una assegurança extra que li cobreix EL TOT RISC AMB FRANQUÍCIA DE 400 EUROS sempre que es quedi en territori nacional. En aquest cas l’article 1.8 no s’aplica.
 • No està permès el transport de Vehicle a bord de qualsevol tipus de vaixell, tren, camió o avió (excepte autorització expressa per escrit per part de l’arrendador).
 • Els perjudicis de tota índole que pogués sofrir l’Arrendador per l’incompliment de les condicions recollides en el present article i/o per ús diferent del pactat per part de l’Arrendatari, autoritzen l’Arrendador a retirar el Vehicle a l’Arrendatari i a facturar i cobrar a aquest, prèvia comunicació per escrit a l’Arrendatari amb 5 dies d’antelació, les quantitats degudament justificades corresponents a la reparació o altres despeses derivades d’aquests perjudicis.
Estat del vehicle
 • L’Arrendador fa lliurament del Vehicle a l’Arrendatari en bon estat aparent de funcionament i bon estat exterior i de neteja, i havent superat els controls interns de l’Arrendador; i amb tots els seus pneumàtics en bon estat i sense burxades.
 • Com a excepció al que es disposa en l’article 5 de les presents Condicions Generals, en cas de deterioració, danys, robatori i/o pèrdua de qualsevol dels pneumàtics l’Arrendatari es compromet a reemplaçar-los immediatament, al seu càrrec, per altres pneumàtics d’idèntiques característiques i mateixa marca i model.
 • Queda expressament prohibit a l’Arrendatari variar qualsevol característica tècnica del Vehicle, les claus del Vehicle, l’equipament del vehicle, les eines i/o accessoris del Vehicle, així com efectuar qualsevol modificació del seu aspecte exterior i/o interior (excepte expressa autorització escrita per part de l’Arrendador).
Preu, durada i pròrroga del lloguer
 • El preu del lloguer és l’expressat en el contracte de lloguer i està establert en funció de la Tarifa General Vigent (referent a serveis, impostos i taxes) i el preu inicial pactat amb l’Arrendatari en el moment de realitzar-se el lloguer, segons la tarifa seleccionada.
 • El preu del lloguer no porta incorporats els costos de les assegurances (ni l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria de vehicle, ni l’assegurança de robatori / pèrdua / danys en vehicle propi, ni altres assegurances). Per a contractar aquestes assegurances s’haurà d’observar el que es diu en els articles 5 i 6 d’aquestes Condicions Generals i la Tarifa General Vigent i el preu inicial pactat i la tarifa d’assegurances seleccionada.
 • La durada del lloguer serà la pactada en el contracte, i es factura sobre la base de períodes de vint-i-quatre hores, comptats des de l’hora en què aquest s’hagués formalitzat. Existeix un període de cortesia de 59 minuts, passat el qual es facturarà un dia addicional de lloguer i una multa addicional de 50 euros a càrrec de l’Arrendatari per cada dia que passi. Si l’Arrendatari no retorna el vehicle en termini s’entendrà prorrogat el contracte de lloguer de manera tàcita si l’Arrendador no s’oposa a això, reportant-se els corresponents imports de preu de lloguer per cada dia que passi més les multes addicionals establertes per cada dia que passi sense que l’Arrendatari formalitzi els corresponents documents de prorroga del contracte amb l’Arrendador.
 • En cas de prolongació pactada per totes dues parts en el contracte, o per devolució del vehicle fora del termini per qualsevol causa, el preu aplicable serà l’assenyalat en la Tarifa General Vigent.
 • En cap cas la quantitat dipositada o garantida abonada a l’inici del lloguer podrà servir per a una prolongació d’aquest. En el cas que l’Arrendatari volgués conservar el vehicle per temps superior al pactat inicialment, aquest es compromet a obtenir prèviament autorització expressa de l’Arrendador i a pagar immediatament l’import del dipòsit addicional per a aquesta prolongació.
 • L’Arrendatari es compromet a retornar el vehicle a l’Arrendador en la data i hora prevista i en el lloc pactat en el contracte de lloguer. La devolució del Vehicle en lloc diferent del pactat inicialment, prèvia acceptació de l’Arrendador, implicarà una multa addicional de 50 euros a càrrec de l’Arrendatari.
 • Únicament es considera el servei acabat una vegada que el Vehicle i les claus del mateix han estat lliurades a l’Arrendador en horari d’oficina.
Pagaments
 • L’Arrendatari es compromet a pagar a l’Arrendador:
  • La quantitat resultant de l’aplicació de la Tarifa General Vigent i el preu inicial pactat en el contracte de lloguer segons la tarifa seleccionada, corresponent a durada, assegurances, equipament addicional i serveis complementaris, segons les condicions estipulades, així com els impostos i taxes aplicables.
  • L’import que es derivi del que es disposa en l’article 5 de les presents Condicions Generals i en la Tarifa General Vigent (referent a assegurances) quant a preus de lloguer i quant a franquícia o responsabilitat màxima en el cas que succeeixi algun dels supòsits assegurats.
  • L’import d’una indemnització en concepte d’immobilització del vehicle per qualsevol circumstància, sempre que sigui per culpa aliena a l’Arrendador, estimada si escau d’acord amb el nombre de dies necessaris per a la reparació del Vehicle, en funció de la factura corresponent i calculant un dia per cada vuit hores de treball. Per al càlcul d’aquest import s’utilitzarà com a base la tarifa diària d’ocupació contractada. En el cas de robatori o pèrdua l’arrendatari únicament abonarà a l’Arrendador l’import d’un dia de lloguer a més de l’import corresponent segons el que es disposa en l’article 5 de les presents Condicions Generals (quant a preus de lloguer i quant a franquícia o responsabilitat màxima).
  • L’import del trasllat i/o la reparació dels danys del Vehicle motivats per ús de combustible inadequat, contravenint l’assenyalat en l’article 8 de les presents Condicions Generals. El càlcul d’aquest import es realitzarà de conforme amb l’apartat anterior.
  • La quantitat corresponent a les multes o sancions corresponents a les denúncies per qualsevol infracció de la legislació vigent, especialment la relativa al Codi de Circulació i Llei de Seguretat Viària, en què pogués incórrer l’Arrendatari derivat de l’ús de Vehicle objecte del contracte de lloguer, així com els recàrrecs corresponents pel retard en el pagament per part de l’Arrendatari i les despeses judicials o extrajudicials en els quals hagués pogut incórrer l’Arrendador a conseqüència de l’anterior.
  • La quantitat de 50 euros en cas que un empleat de MOTOS I BICICLETES PRATS S.L. hagi de desplaçar-se a un dipòsit municipal per a recuperar el vehicle que va ser retirat per responsabilitat de l’arrendatari.
  • L’import que, per qualsevol circumstància, pogués derivar-se de la circumstància d’haver causat l’Arrendatari perjudicis a tercers o al propi Arrendador i encara que estigui assegurat. En el cas que ja estigués assegurat, quan l’arrendador percebi de l’asseguradora l’import del perjudici o mal el retornarà a l’arrendatari el que li hagués cobrat per tal concepte.
 • El pagament dels imports ressenyats en l’apartat 4.1 anterior haurà de ser realitzat amb targeta de crèdit o en metàl·lic. En aquest últim cas, serà en moneda acceptada per l’Arrendador, i segons el canvi del mercat en el moment de la facturació, més un càrrec addicional per gestió del 3% en els casos en els quals el pagament es realitzi amb moneda estrangera.
 • En el cas que l’Arrendatari no efectués els pagaments referits en 24 hores des que fossin reportats l’Arrendador podrà deduir-los de la fiança o dipòsit i reclamar-los per la via judicial o extrajudicial sense més tramiti previ.
Assegurances de vehicle obligatori, robatori, pèrdua i danys en vehicle propi
 • Com ja s’ha dit el preu del lloguer no porta incorporat l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria de vehicle, ni el de robatori, pèrdua total o parcial, danys (o qualsevol altre prejudici) soferts en vehicle propi (o en els seus equipatges, mercaderies o objectes personals transportats en el vehicle), per qualsevol circumstància (ja sigui per vandalisme o per accident de circulació).
 • El cost de contractació d’aquestes assegurances de responsabilitat civil obligatòria i l’assegurança de robatori, pèrdua total o parcial, danys soferts en vehicle propi, s’abonaran a part i la seva contractació per part de l’Arrendatari, en el seu cas, haurà de realitzar-se expressament triant el segur i els preus carregats a l’Arrendatari per tals conceptes seran afegits al preu total del lloguer.
 • Aquestes cobertures queden garantides i són assumides per l’assegurador amb el qual l’Arrendador tingui concertada la corresponent pòlissa d’assegurança; i queden subjectes als pactes en el condicionament general i particular de la mateixa i al regulat per la legislació vigent.
 • Mitjançant la signatura del contracte de lloguer l’Arrendatari s’adhereix com a assegurat a l’esmentada pòlissa, de la qual existeix una còpia que podrà ser consultada en totes les oficines de l’ARRENDADORA, que l’Arrendatari afirma haver llegit.
 • En tot cas s’estableix una franquícia o responsabilitat màxima a càrrec de l’Arrendatari que reportarà i s’haurà d’abonar a l’ARRENDADORA quan esdevingui algun dels supòsits assegurats.
 • L’arrendatari té l’obligació de contractar AQUESTES ASSEGURANCES.
  • Per als danys coberts per l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria del vehicle no existirà una franquícia o responsabilitat màxima.
  • Pels danys coberts pels altres riscos (robatori, pèrdua, danys en el vehicle propi) hi haurà una franquícia o responsabilitat màxima a càrrec de l’Arrendatari de 400 euros ..
 • Aquesta responsabilitat màxima no serà aplicable si l’Arrendatari no emplena degudament el comunicat d’accident i, en el seu cas, la corresponent denúncia per accident o robatori, on han de figurar clarament les dades dels vehicle i conductors implicats en l’accident i les condicions i circumstàncies en les quals es va produir el mateix. Document que l’Arrendatari haurà de fer lliurament a l’Arrendador degudament emplenat en un termini màxim de quaranta-vuit hores (excepte casos de força major), des de la data en què es va produir el supòsit assegurat.
 • Aquesta responsabilitat màxima tampoc serà aplicada en el cas d’incompliment per l’Arrendatari de qualsevol de les condicions recollides en l’article 1 de les presents Condicions Generals.
 • En els supòsits recollits en els anteriors apartats 5.7 i 5.8 l’arrendatari assumeix la plena responsabilitat per les seves conseqüències i abonarà a l’ARRENDADORA. els perjudicis íntegres que tal conducta pogués implicar.
 • Els perjudicis de tota índole que pogués sofrir l’Arrendador o tercers derivats del present article i la meritació de les franquícies citades per esdevenir algun dels supòsits assegurats, autoritzen l’Arrendador a retirar el Vehicle a l’Arrendatari, rescindir el contracte unilateralment i a facturar i cobrar a aquest, sense prèvia comunicació per escrit a l’Arrendatari, les quantitats degudament justificades corresponents a la reparació d’aquests perjudicis o al percebo d’aquestes franquícies.
Riscos no assegurats
 • Com ja s’ha dit el preu del lloguer no inclou tampoc el cost d’altres assegurances que pogués ser aconsellable contractar (no estan inclosos en l’article 5 anterior, per exemple, l’assegurança de danys personals en el propi conductor). Només aquesta inclòs l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria que cobreix els danys a tercers i l’assegurança de robatori, pèrdua total o parcial, danys soferts en vehicle propi.
 • La contractació d’aquesta mena d’assegurances no incloses en l’article anterior haurà de ser realitzada, en el seu cas, pel propi Arrendatari a la seva costa i de forma a part.
 • L’arrendatari assumeix plena responsabilitat per aquests supòsits no assegurats i abonarà a l’ARRENDADORA. el cost total que això suposi si perjudica aquesta de manera directa o indirecta, sense cap límit.
 • Els perjudicis de tota índole que pogués sofrir l’Arrendador o tercers derivats del present article per esdevenir algun dels supòsits no assegurats, autoritzen l’Arrendador a retirar el Vehicle a l’Arrendatari, rescindir el contracte unilateralment i a facturar i cobrar a aquest, sense prèvia comunicació per escrit a l’Arrendatari, les quantitats degudament justificades corresponents a la reparació d’aquests perjudicis o al percebo d’aquestes franquícies.
Manteniment i reparacions
 • L’arrendatari es compromet a PERSONAR-SE amb el vehicle en l’establiment de l’Arrendador cada 500 Quilòmetres recorreguts per a una REVISIÓ del vehicle. El no compliment amb aquesta norma implicarà una multa addicional de 50 euros a càrrec de l’Arrendatari.
 • El desgast mecànic per ús normal del vehicle és assumit per l’Arrendador. En cas que Vehicle quedi immobilitzat per avaria mecànica, l’Arrendatari haurà de contactar amb l’Arrendador o amb la Companyia d’Assistència en carretera concertada per l’Arrendador, i només amb aquesta. Només s’acceptaran càrrecs per compte d’altri a aquesta Companyia d’Assistència en els casos d’urgència i quan l’Arrendador els hagués autoritzat expressament.
 • L’Arrendatari ha de comprovar periòdicament, i reposar si calgués, els nivells de líquids de motor cada 1.000 Quilòmetres recorreguts.
 • En cas de reposició de líquids l’Arrendatari haurà de presentar la factura corresponent, l’import de la qual serà deduït del preu final del lloguer.
 • L’Arrendatari no està autoritzat a ordenar la reparació del Vehicle, excepte autorització expressa per part de l’Arrendador. En aquest cas l’Arrendatari ha de presentar factura detallada de la reparació efectuada.
 • En el cas que el lloguer sigui per temps de durada superior a una mensualitat l’arrendatari haurà de posar el vehicle en poder de l’Arrendador cada 30 dies naturals per a la seva revisió rutinària en el local on tingui pactada inicialment la devolució d’aquest.
Combustibles
 • El combustible consumit pel Vehicle durant el període de lloguer del mateix és per compte de l’Arrendatari.
 • L’Arrendatari haurà de repostar el Vehicle amb la mena de combustible adequat per a aquest. En cas contrari l’Arrendatari serà responsable de les despeses ocasionades pel trasllat i/o reparació dels danys que s’haguessin pogut produir en el Vehicle per ús de combustible inadequat.
 • L’Arrendatari es compromet a retornar el Vehicle amb el mateix nivell de combustible. En cas contrari se li facturarà el que falti més un càrrec addicional en concepte de servei repostat; l’import d’aquest càrrec addicional és l’establert en l’a Tarifa General Vigent.
Fiança / Dipòsit

L’Arrendatari haurà de posar a la disposició de l’Arrendador un dipòsit en concepte de fiança de 300 euros per a cobrir qualsevol perjudici que poguessin sofrir l’Arrendador derivat del contracte actual. Aquest import solament serà retornat a l’Arrendatari quan l’Arrendador constati que no existeix cap concepte per a deduir del mateix per altres conceptes en virtut del que es disposa en les presents Condicions Generals.

Cobraments addicionals posteriors

Els imports addicionals que hagi de cobrar l’Arrendadora en virtut del que es disposa en aquestes Condicions Generals es podran cobrar directament de la fiança i en el cas que aquests superessin l’import de la fiança, l’excés el podrà carregar l’Arrendadora directament en el compte de la targeta de crèdit consignada per l’Arrendatari sense necessitat que aquest hagi de signar novament. L’arrendatari autoritza aquesta operació mitjançant la signatura del contracte actual.

Política de cancelació
 • Si l’arrendatari cancel·la la seva reserva amb una antelació de més de 7 dies l’arrendador li farà la devolució de l’import pagat descomptant-li el 10% per despeses d’administració.
 • Si l’arrendatari cancel·la la seva reserva amb una antelació menor a 7 dies rebrà per part de l’arrendador un val sobre l’import pagat amb vigència d’un any.
 • Si la cancel·lació de la reserva es produeix sense preavís l’arrendador no farà cap devolució.
Modificacions del contracte de lloguer

Els presents Condicions Generals, així com les restants clàusules del contracte de lloguer, només podran ser modificades mitjançant acord escrit signat per totes dues parts.

Tractament informàtic de les dades personals

L’Arrendatari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals recollits en aquest contracte, necessari per a la prestació del servei pactat, així com per a l’oferta i contractació d’altres productes i altres serveis de l’Arrendador. Es posa en coneixement de l’Arrendatari el dret d’accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades personals mitjançant petició escrita dirigida a l’ARRENDADORA. Així mateix l’Arrendatari presta el seu consentiment perquè l’Arrendador cedeixi les seves dades a empreses del grup, a les seves franquiciades o a altres amb les quals l’Arrendador cedeixi les seves dades a empreses del grup, a les seves franquiciades o a altres amb les quals l’Arrendador conclogui acords de col·laboració per a la millor prestació del servei de lloguer de Vehicles, radicades o a Espanya o a l’estranger, respectant la legislació Espanyola sobre protecció de les dades de caràcter personal.

Legislació i jurisdicció aplicables
 • El contracte actual es regirà i serà interpretat d’acord amb les lleis del país en què s’hagin signat.
 • Les qüestions que se suscitin amb motiu d’aquest contracte entre l’Arrendador i l’Arrendatari són de la competència dels tribunals i jutjats espanyols corresponents a la ciutat on es va signar el contracte, als quals totes dues parts se sotmeten.
Annex quantificació de danys

Per a facilitar la seva quantificació, els danys provocats en els vehicles arrendats, es divideixen, a l’efecte del seu càrrec i amb caràcter específic, i sense perjudici de l’aplicació de les penalitzacions descrites en les presents Condicions Generals, en les següents quatre categories:

 • CATEGORIA 1 – Es carregaran 100 euros.
  Mirall trencat o desaparegut. Llums / reflectors trencats. Burxada en roda. Casc danyat o desaparegut. Arraps en un panell. Danys en els frens. Pèrdua de candaus. Matrícula desapareguda. Pèrdua de la catifeta. Pèrdua de la documentació de la moto. Suport trencat o desaparegut. Pèrdua d’una clau / les claus. Moto retornada amb retard (a més del preu de lloguer).
 • CATEGORIA 2 – Es carregaran 200 euros.
  Danys greus en un panell. Cop en el tub d’escapament. Danys greus en els frens. Seient danyat.
 • CATEGORIA 3 – Es carregaran 400 euros.
  Roda danyada greument o desapareguda. Danys greus en diversos panells.
 • CATEGORIA 4 – Es carregaran 800 euros.
  Danys en la columna de direcció. Danys greus de la moto. Moto robada o desapareguda. Danys irreparables en la moto. Mitjançant aquest contracte l’Arrendatari es compromet a pagar els imports d’aquest llistat per cada mal produït en els casos indicats.